Угода користувача

Договір-оферта

 

м. Київ

«15» січня 2021 року

 

  1. Терміни та визначення

У цьому Договорі-оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.1. «Оферта» – цей документ, пропозиція Правовласника укласти договір, на викладених в Оферті умовах, розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://mindself.space.

1.2. «Акцепт» – повне і беззаперечне прийняття Договору-оферти Користувачем шляхом вчинення дій, зазначених у п.2.2 цього Договору-оферти.

1.3. «Правовласник» – Товариство з обмеженою відповідальністю «Майндселф» (код ЄДРПОУ 43880225).

1.4. «Користувач» – фізична, чи юридична особа, що уклала Договір-оферту шляхом здійснення Акцепту.

1.5. «Мобільний додаток» – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Для цілей цього Договору далі під терміном «Мобільний додаток» розуміється мобільний додаток «Mindself», в якому представлені Аудіокурси (Аудіоматеріали) і Відеокурси (Відеоматеріали), і яке є для завантаження на мобільний пристрій Користувача на сервісі «App Store» / «PlayMarket»1.6. «Аудіоматеріал» – аудіозапис (фонограма), самостійний об’єкт інтелектуальної власності, до якої Користувач може отримати доступ на умовах Договору шляхом використання Мобільного додатку.1.7. «Аудіокурс» – сукупність послідовних, пов’язаних між собою аудіоматеріалів.

1.8. «Відеоматеріал» – відеозапис, самостійний об’єкт інтелектуальної власності, до якого Користувач може отримати доступ на умовах Договору шляхом використання Мобільного додатку.

1.9. «Відеокурс» – сукупність послідовних, пов’язаних між собою відеоматеріалів.

1.10. «Контент» – сукупність аудіоматеріалів і відеоматеріалів, представлених в мобільному додатку.

1.11. «Підписка» – оплатне термінове право користування платним контентом (платними аудіокурсами (аудіоматеріалами) та відеокурсами (Відеоматеріалами).

1.12. «Корпоративна підписка» – оплатне термінове право користування платним контентом (платними аудіокурсами (аудіоматеріалами) та відеокурсами (Відеоматеріалами) для виключної групи підписок, кількість яких визначається умовами договору, з правом особи, яка її придбала, по залученню третіх осіб у якості Клієнтів, в межах такої групи підписок, з додатковими правами адміністрування такої групи підписок та HR-панеллю.

1.13 «HR-панель» – інструмент для систематизації та аналізу використання контенту однієї групою підписок в межах наданих корпоративною підпискою.

1.14. «Проста (невиключна) ліцензія» – невиключне право Користувача використовувати Мобільний додаток і Контент зі збереженням за Правовласником права видачі ліцензій іншим особам.

2. Загальні положення 

2.1. Цей Договір-оферта є офіційною пропозицією Правовласника на адресу будь-якої особи, що володіє в повному обсязі дієздатністю і необхідними повноваженнями до укладення договору на умовах, викладених в Договорі-офертою (далі по тексту – Договір), і містить всі істотні умови Договору.2.2. Акцептом Договору є здійснення Користувачем дій із завантаження та (або) установці Мобільного додатку на свій мобільний пристрій, в тому числі придбання корпоративної підписки.2.3. Акцепт Договору в порядку, встановленому цим договором, є рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в Договорі.2.4. Договір не вимагає скріплення печатками і/або підписання Правовласником і Користувачем (далі по тексту разом – Сторони), зберігаючи при цьому повну юридичну силу.2.5. Здійснюючи Акцепт Договору, Користувач гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю і беззастережно приймає всі умови Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті Договору, а також гарантує, що він має законні права на вступ у договірні відносини з Правовласником.2.6. Правовласник має право в будь-який час вносити зміни в умови Договору. Зміни в умови Договору вступають в силу з моменту їх публікації.

3.     Предмет договору 

3.1. Правовласник надає Користувачеві право користування Мобільним додатком на умовах простий (невиключної) ліцензії в передбачених Договором межах, а Користувач набуває право користування Мобільним додатком в порядку і на умовах Договору.

3.2. Правовласник також зобов’язується надавати Користувачу право використання Контенту, представленого в Мобільному додатку, на умовах простої (невиключної) ліцензії в передбачених Договором межах, а Користувачу надається право його використовувати в порядку та на умовах Договору.

3.3. Користувач може використовувати Мобільний додаток і Контент тільки в межах тих прав і тими способами, які передбачені Договором. Право використання, прямо не зазначене в Договорі, вважається таким, що не є наданим Користувачу.3.4. За надання Користувачеві прав, передбачених п.3.1 та п.3.2 Договору, Користувач зобов’язується сплатити Правовласнику обумовлене Договором винагороду в порядку, строки та на умовах Договору, в разі якщо винагороду передбачено умовами цього Договору.3.5. Використання Мобільного додатку, аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів (відеоматеріалів), є умовно-безкоштовним. Для цілей цього Договору під умовно-безкоштовним використанням Мобільного додатки, аудіокурси (аудіоматеріали) та і відеокурси (відеоматеріали) розуміється наступне:3.5.1. Використання Користувачем Мобільного додатку в межах, встановлених п.5.2.1 Договору, є безоплатним.3.5.2. Доступ до безкоштовних аудіокурсів (право використання безкоштовних аудіоматеріалів) і безкоштовних відеокурсів (право використання безкоштовних відеоматеріали) в межах, встановлених п.5.2.2 Договору, надається Користувачеві безоплатно.

3.5.3. Доступ до аудіокурсів (право використання аудіоматеріалів) і відеокурсів (право використання відеоматеріалів), за винятком аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів (відеоматеріалів), зазначених в п.3.5.2 Договору, надаються на платній основі тільки після оплати Підписки/Корпоративної підписки, на термін, визначений підпискою, відповідно до умов Договору.

3.6. Функціональне призначення Мобільного додатку: надання Користувачеві можливості ознайомлення з умовами та порядком отримання доступу (права використання) до аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів (відеоматеріалів), можливості здійснення дій, спрямованих на придбання такого доступу (права) для прослуховування аудіоматеріалів та перегляду відеоматеріалів за допомогою Мобільного додатку.3.7. Інформація про вартість доступу до аудіокурсів, їх опис, кількість і склад аудіоматеріалів в конкретному аудіокурсі, а також доступу до відеокурсів, їх опис, кількість і склад відеоматеріалів в конкретному відеокурсі, інші відомості вказані в Мобільному додатку.3.8. Користувач має право здійснювати використання Мобільного додатку, аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів(відеоматеріалів) без обмеження території (всього світу).

4.     Порядок виконання договору 

4.1.Користувач зобов’язується зберігати в таємниці і не розкривати третім особам інформацію, що дає доступ до аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів (відеоматеріалів) і не використовувати її іншим чином, здатним привести до виникнення збитків у Правовласника або нанесення шкоди його інтересам, а якщо така інформація з яких-небудь причин стала відома третім особам, Користувач зобов’язується негайно повідомити про це Правовласнику.4.2. Користувач зобов’язується не використовувати ніяких приладів і (або) комп’ютерних програм (скриптів) для втручання в процес нормального функціонування Мобільного додатку.4.3. Правовласник має право призупинити або припинити доступ Користувача до Мобільного додатку, аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів (відеоматеріалів), якщо буде обґрунтовано вважати, що Користувач веде неправомірну діяльність і (або) порушує умови цього Договору.4.4. Користувач зобов’язується негайно повідомляти Правовласнику про всі факти протиправного використання третіми особами Мобільного додатку, аудіокурсів (аудіоматеріалів), відеокурсів (відеоматеріалів), які стали відомі Користувачеві.4.5. Правовласник має право припиняти роботу Мобільного додатку або роботу окремих його компонентів для проведення технічних робіт.

5. Надання права використання

5.1. Виняткові права на Мобільний додаток, Аудіокурси (Аудіоматеріали), Відеокурси (Відеоматеріали), а так само на складові частини і їх елементи, належать Правовласнику. Відчуження (продаж) виняткових прав не є предметом цього Договору.5.2. Правовласник надає Користувачеві право використання на умовах простий (невиключної) ліцензії:5.2.1. Мобільного додатку – наступними способами:5.2.1.1. Використання за прямим функціональним призначенням;5.2.1.2. Завантаження і установку на приватний мобільний пристрій Користувача;5.2.1.3. Завантаження і установку оновлень (нових версій) Мобільного додатки;5.2.1.4. Видалення Мобільного додатку з мобільного пристрою Користувача.5.2.2. Контенту – наступними способами:5.2.2.1. Використання виключно шляхом приватного прослуховування або перегляду Користувачем аудіоматеріалів або відеоматеріалів, що входять до складу аудіокурсів або відеокурсів, за допомогою Мобільного додатку з особистого мобільного пристрою Користувача.
5.3. Використання Користувачем Мобільного додатку і аудіокурсів (аудіоматеріалів) або відеокурсів (відеоматеріалів) іншими способами, відмінними від тих, що вказані в п.5.2 Договору, суворо заборонено. Заборонено використання Мобільного додатку і аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів (відеоматеріалів) в комерційних чи інших цілях.5.4. Право користування Мобільним додатком передається Користувачу, а Користувач приймає право користування Мобільним додатком, в момент укладення Договору. Термін надання права користування Мобільним додатком встановлюється на весь період дії виняткових прав і обчислюється з моменту здійснення Користувачем Акцепту.5.5. Доступ до безкоштовних аудіокурсів (право використання безкоштовних аудіоматеріалів) і безкоштовним відеокурсів (право використання безкоштовних відеоматеріалів) в межах, встановлених п.5.2.2 Договору, надається Користувачеві безоплатно.5.6. Доступ до платних аудіокурсів (право використання аудіоматеріалів) і платних відеокурсів (право використання відеоматеріалів) передається Користувачу, а Користувач приймає зазначене право, з моменту оплати Підписки. Право використання аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів (відеоматеріалів) встановлюється на весь період дії виняткових прав і обчислюється з моменту оплати Підписки до закінчення терміну дії Підписки.

5.7. Інформація про види, терміни і вартості Підписок/Корпоративних підписок вказується в Мобільному додатку.

  1. Розмір винагороди

6.1. Згідно цього Договору встановлюється наступний розмір винагороди:

6.1.1. За надання права користування Мобільним додатком винагорода Правовласнику не виплачується.

6.1.2. За надання доступу до платного контенту (аудіокурс (аудіоматеріали) та відеокурси (відеоматеріали)) Користувач сплачує Правовласнику винагороду в розмірі вартості відповідної Підписки, зазначеної в Мобільному додатку.

6.2. Винагорода за Договором виплачується в порядку 100% (сто відсотків) передоплати.6.3. Оплата за договором здійснюється у валюті користувача, та зараховується правовласнику через електронні платіжні системи у національній валюті України (гривня).6.4. Вибір способу оплати проводиться Користувачем на власний розсуд, але з числа тих способів оплати, які доступні в Мобільному додатку і на інтернет-ресурсі http://mindself.space.6.5. Обов’язки Користувача в частині оплати вважаються виконаними в момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Правовласника або, при оплаті через електронні платіжні системи, в момент отримання від відповідної платіжної системи верифицированной інформації про надходження платежу.6.6. Правовласник має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити розмір винагороди за Договором. Зазначені зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

7. Відповідальність

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до цього Договору та законодавства України.7.2. Правовласник не несе відповідальності:7.2.1. За відповідність Мобільного додатку, аудіокурсів (аудіоматеріалів) та відеокурсів (відеоматеріалів) цілям використання;7.2.2. За технічні перебої в роботі Мобільного додатки, але в той же час зобов’язується вживати розумних заходів для запобігання таких перебоїв.

7.3. Правовласник не несе відповідальності і не відповідає за можливі збитки, завдані Користувачеві в разі втрати останнім доступу до мережі Інтернет.

7.4. Будь-яку інформацію, доступ до якої отримує Користувач за Договором, в тому числі інформацію, що міститься в аудіокурсах (аудіоматеріалах) та відеокурсах (відеоматеріалах), Користувач використовує на свій власний ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації, в тому числі за будь-яку шкоду, заподіяну собі і (або) третім особам.

7.5. Використання Мобільного додатку, аудіокурсів (аудіоматеріалів), відеокурсів (відеоматеріалів) способом, не передбаченим Договором, або після припинення дії цього Договору, або іншим чином за межами прав, наданих Користувачеві за Договором, тягне за собою встановлену законодавством відповідальність за порушення виняткових прав.

8. Порядок вирішення спорів 

8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, суперечки вирішуються в судовому порядку.8.2. Претензійний порядок досудового врегулювання спорів з Договору є для Сторін обов’язковим. Претензійні листи направляються Сторонами рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Сторін.Напрямок Сторонами претензійних листів іншим способом не допускається. Термін розгляду претензійного листа складає 30 (тридцять) робочих днів з дня їх отримання.

9. Прикінцеві положення

9.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору виявиться недійсним в силу закону, воно буде вважатися виключеним з цього Договору, а інші положення цього Договору збережуть силу.

9.2. Правовласник має право в будь-який час в односторонньому порядку внести зміни в умови цієї Оферти (Договору). Зазначені зміни вступають в силу з моменту їх публікації на інтернет-ресурсі http://mindself.space.

9.3. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законодавством України. Після розірвання Договору всі права користування Мобільним додатком, аудіокурсами (аудіоматеріалами) та відеокурсами (відеоматеріалами) анулюються, а Користувач зобов’язується негайно припинити будь-яке використання останніх і негайно видалити Мобільний додаток зі свого мобільного пристрою.

9.4. Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

9.5. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

  1. Реквізити правовласника

Правовласник ТОВ «Майндселф»

 

Юридична адреса: місто Київ, вулиця Казимира Малевича, 83, квартира 51

Поштова адреса: місто Київ, вулиця Казимира Малевича, 83, квартира 51

Телефон: +38 (050) 881-63-40

E-mail: [email protected]

Код ЄДРПОУ 43880225

Розрахунковий рахунок: UA893052990000026007046809012

Банк: КБ «Приватбанк» МФО 305299